• دنیای ورزش (فرمول یک)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:16:54
  مدت برنامه : 00:16:54
  دنیای ورزش (فرمول یک)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:16:54
  زمان پایان : 00:30:00
  مدت برنامه : 00:13:06
 • ویژه برنامه یورو (زنده)
  زمان آغاز: 00:30:00
  زمان پایان : 01:58:27
  مدت برنامه : 01:28:27
  ویژه برنامه یورو (زنده)
 • مستند آبردین 1983 یکبار برای همیشه
  زمان آغاز: 01:58:40
  زمان پایان : 02:56:21
  مدت برنامه : 00:57:41
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال یک/بازپخش
  زمان آغاز: 03:15:56
  زمان پایان : 05:17:47
  مدت برنامه : 02:01:51
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله یورو
  زمان آغاز: 05:18:57
  زمان پایان : 05:35:09
  مدت برنامه : 00:16:12
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 05:37:19
  زمان پایان : 05:59:04
  مدت برنامه : 00:21:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:32
  زمان پایان : 06:36:23
  مدت برنامه : 00:29:51
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (اسپانیا - کرواسی)
  زمان آغاز: 06:41:58
  زمان پایان : 07:26:42
  مدت برنامه : 00:44:44
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (اسپانیا - کرواسی)
  زمان آغاز: 07:28:47
  زمان پایان : 08:19:40
  مدت برنامه : 00:50:53
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 08:29:29
  زمان پایان : 08:51:14
  مدت برنامه : 00:21:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند آبردین 1983 یکبار برای همیشه
  زمان آغاز: 08:59:13
  زمان پایان : 09:56:54
  مدت برنامه : 00:57:41
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 09:57:34
  زمان پایان : 10:03:14
  مدت برنامه : 00:05:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول(اسلوونی - دانمارک)
  زمان آغاز: 10:03:27
  زمان پایان : 10:50:19
  مدت برنامه : 00:46:52
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم(اسلوونی - دانمارک)
  زمان آغاز: 10:54:13
  زمان پایان : 11:44:05
  مدت برنامه : 00:49:52
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تیزر والیبال لیگ ملت ها
  زمان آغاز: 11:51:56
  زمان پایان : 11:57:28
  مدت برنامه : 00:05:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • زیارت روز دوشنبه
  زمان آغاز: 12:08:52
  زمان پایان : 12:14:47
  مدت برنامه : 00:05:55
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول (صربستان - انگلیس)
  زمان آغاز: 12:20:01
  زمان پایان : 13:00:01
  مدت برنامه : 00:40:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم (صربستان - انگلیس)
  زمان آغاز: 13:07:26
  زمان پایان : 13:48:00
  مدت برنامه : 00:40:34
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند پیروزی ژرمن ها
  زمان آغاز: 14:00:33
  زمان پایان : 14:55:28
  مدت برنامه : 00:54:55
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:24:15
  مدت برنامه : 00:24:15
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (فرمول یک)
  زمان آغاز: 15:30:46
  زمان پایان : 17:14:59
  مدت برنامه : 01:44:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب هندبال اروپا
  زمان آغاز: 17:30:13
  زمان پایان : 17:42:59
  مدت برنامه : 00:12:46
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دوربین ورزش
  زمان آغاز: 17:49:01
  زمان پایان : 17:55:48
  مدت برنامه : 00:06:47
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (پدل)
  زمان آغاز: 18:00:05
  زمان پایان : 18:55:58
  مدت برنامه : 00:55:53
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 19:29:50
  مدت برنامه : 00:29:50
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 19:36:35
  زمان پایان : 19:43:40
  مدت برنامه : 00:07:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • هندبال (بارسلونا - آلبورگ)بدون گزارش
  زمان آغاز: 20:00:19
  زمان پایان : 21:15:13
  مدت برنامه : 01:14:54
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تیزر والیبال لیگ ملت ها
  زمان آغاز: 21:24:04
  زمان پایان : 21:29:36
  مدت برنامه : 00:05:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
  زمان آغاز: 21:30:32
  زمان پایان : 22:29:37
  مدت برنامه : 00:59:05
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تیزر والیبال لیگ ملت ها
  زمان آغاز: 22:35:53
  زمان پایان : 22:41:25
  مدت برنامه : 00:05:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله لیگ برتر انگلیس
  زمان آغاز: 22:47:44
  زمان پایان : 23:05:06
  مدت برنامه : 00:17:22
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تیزر والیبال لیگ ملت ها
  زمان آغاز: 23:09:50
  زمان پایان : 23:15:22
  مدت برنامه : 00:05:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال لیگ اروپا
  زمان آغاز: 23:15:35
  زمان پایان : 23:33:41
  مدت برنامه : 00:18:06
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 23:33:49
  زمان پایان : 23:49:11
  مدت برنامه : 00:15:22
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (موتورسواری)
  زمان آغاز: 23:53:17
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:06:42
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • دوشنبه 28 خرداد

  15.00. دست اول

  19.00. دست اول

  21.30. ویژه برنامه یورو

 • سه شنبه 29 خرداد

  00.30. ویژه برنامه یورو

  12.30. والیبال لیگ ملت ها : هلند – برزیل

  14.30. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  16.00. والیبال لیگ ملت ها : کانادا – ژاپن

  17.45. دست اول

  18.00. والیبال لیگ ملت ها : بلغارستان – ترکیه

  21.30. ویژه برنامه یورو

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : اسلوونی – آرژانتین  

 • چهارشنبه 30 خرداد

  00.30. ویژه برنامه یورو

  10.30. والیبال لیگ ملت ها : آلمان – فرانسه

  14.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  14.30. والیبال لیگ ملت ها : ایران – آمریکا

  16.30. دست اول

  17.00. دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران : شهرداری گرگان – طبیعت

  21.30. ویژه برنامه یورو

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : ایتالیا – لهستان

 • پنجشنبه 31 خرداد

  00.30. ویژه برنامه یورو

  06.30. والیبال لیگ ملت ها : آلمان – کانادا

  14.00. دست اول

  14.30. والیبال لیگ ملت ها : برزیل – آمریکا

  18.00. والیبال لیگ ملت ها : بلغارستان – ایتالیا

  21.30. ویژه برنامه یورو

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : کوبا - اسلوونی

 • جمعه 1 تیر

  00.30.ویژه برنامه یورو

  10.30. والیبال لیگ ملت ها : کانادا – برزیل

  14.30. والیبال لیگ ملت ها : آرژانتین – لهستان

  18.00. والیبال لیگ ملت ها : بلغارستان – کویا

  21.30. ویژه برنامه یورو

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : ترکیه – صربستان